جدول جشنواره «بخش صحنه و فضای باز»

برای دریافت جدول در بخش‌های صحنه‌ای و فضای‌باز به قسمت فایل‌های ضمیمه مراجعه فرمایید.

Fatal error: Cannot use model\libs\todocx\PHPWord\Shared\String as String because 'String' is a special class name in /var/www/theater/model/libs/todocx/phpword/writer/word2007/base.php on line 30