از تاریخ
 تا تاریخ
 
یادداشتی بر نمایش قویتر

یادداشتی بر نمایش قویتر

نمایش "قوی تر" بر اساس متنی به همین نام از "یوهان آگوست استریندبرگ" در جشنواره ی هجدهم نمایش عروسکی به اجرا در آمده است.   "استریندبرگ" در "قوی ...